dissabte

CARTA DE LA TERRA

Actualment necessitem referents que ens ajudin a posar-nos d'acord i a acceptar uns principis ètics comuns per a la convivència humana. Els tenim en els Drets Humans. Però hi ha alguns aspectes a considerar en profunditat: vivim en el Planeta Terra i els humans NO TENIM DRET a fer-hi el el vulguem de la manera que es fa actualment. El vocable bíblic traduït com a "domineu les plantes, els animals,...." s'ha interpretat com a sotmetiment i explotació, mentre que dominar ho hem d'interpretar per conèixer o tenir una habilitat en l´ús d'alguna cosa. Aquí és on ens porta la CARTA DE LA TERRA, a rectificar la mala interpretació, un referent per actuar. I no hem d'esperar al Dia de la Terra per començar. Recordem que l'ECONOMIA no ha de contradir l'ECOLOGIA. Apa som-hi!.
Diu:
"La Carta de la Terra és una declaració de principis ètics fonamentals i principis pràctics d’importància duradora, àmpliament compartits per tots els pobles de la Terra.
La Carta de la Terra està impulsada per la xarxa mundial Dia de la Terra, i està pensada com una declaració de principis ètics fonamentals i principis pràctics d’importància duradora, àmpliament compartits per tots els pobles de la Terra. Funcionarà com un codi universal de conducta per guiar les persones i les nacions cap a un desenvolupament sostenible. És una crida a l’acció que afegeix noves dimensions significatives a tot el que ja s’ha expressat en acords anteriors i declaracions sobre medi ambient i desenvolupament sostenible".
A comentaris, trobareu el text detallat:

2 comentaris:

alterglocal ha dit...

Carta de la Terra (síntesi)

La comunitat terrestre es troba en un moment decisiu. La biosfera està governada per lleis que ignorem i la nostra ignorància no ens guareix dels seus efectes. Els éssers humans han adquirit l’habilitat d’alterar radicalment el medi ambient i els processos evolutius. La mancança de visió i prudència en les nostres accions i la incorrecta utilització del coneixement i del poder amenacen el teixit de la vida i els fonaments de la seguretat local i global.
La Terra és la nostre llar i la llar de tots els éssers vius. La Terra mateixa és viva. Tots formem part d’un univers en evolució. Som membres d’una comunitat de vida interdependent amb una enorme diversitat de formes de vida i cultures. Ens sentim humils davant la bellesa de la Terra i compartim una reverència per la vida i les fonts del nostre ésser. Agraïm per l’herència que hem rebut de les generacions passades i assumim les nostres responsabilitats cap a les generacions presents i futures.
La comunitat terrestre es troba en un moment decisiu. La biosfera està governada per lleis que ignorem i la nostra ignorància no ens guareix dels seus efectes. Els éssers humans han adquirit l’habilitat d’alterar radicalment el medi ambient i els processos evolutius. La mancança de visió i prudència en les nostres accions i la incorrecta utilització del coneixement i del poder amenacen el teixit de la vida i els fonaments de la seguretat local i global. En el nostre món trobem grans quantitats de violència, pobresa i patiment. Un canvi profund és absolutament necessari. L’alternativa la tenim al davant nostre: tenir cura de la Terra, o bé, participar de la destrucció de la diversitat de vida i de la nostra pròpia.
Hem de reinventar una civilització industrial i tecnològica tot trobant nous camins per equilibrar l’individu i la comunitat, al «tenir» i a l"’ésser» , a la diversitat i a la unitat, al curt i al llarg termini, a l’ús i a la cura.
Immersos en la nostra gran pluralitat, som una humanitat i una família terrenal amb un destí compartit.
Els desafiaments que tenim al davant requereixen una visió ètica global. S’han de crear noves associacions i s’ha de promoure la cooperació a nivell local, biorregional, nacional i internacional.
Units en solidaritat els uns amb els altres i respecte a la globalitat de la vida, nosaltres, els pobles del món, ens comprometem per a l’acció guiats pels següents principis relacionats entre si:
1. Respectar la Terra i la Vida. La Terra, cada forma de vida i els éssers humans són posseïdors de valor intrínsec i gaudeixen de respecte, independentment del valor utilitari que puguin tenir per a la humanitat.
2. Tenir cura de la Terra, tot protegint i restaurant la diversitat, integritat i bellesa dels ecosistemes del planeta. Allà on existeixi el risc d’importants o irreversibles danys al medi ambient, s’han de prendre mesures preventives per tal d’evitar-ho.
3. Viure sosteniblement, tot promovent i adoptant formes de consum, producció i reproducció que respectin i guareixin els drets humans i les capacitats regeneratives de la Terra.
4. Establir la justícia i defesar sense discriminació el dret de totes les persones a la vida, la llibertat i la seguretat en un ambient adient per a la salut humana i el benestar espiritual. Els éssers humans tenen dret a gaudir d’aigua potable, d’aire pur, de sól no contaminant i de seguretat alimentària.
5. Compartir equitativament els beneficis de la utilització dels recursos naturals i la protecció ambiental entre les nacions, entre rics i pobres, homes i dones, i generacions presents i futures i internacionalitzar totes les despeses ambientals, socials i econòmiques.
6. Promoure el desenvolupament social i els sistemes financers aptes per a crear i mantenir mitjans sostenibles de subsistència, erradicar la pobresa i enfortir les comunitats locals.
7. Practicar la no violència, tot reconeixent que la pau és la integritat creada per relacions harmonioses i equilibrades amb un mateix, amb els demés, amb altres formes de vida i amb la Terra.
8. Enfortir els processos que atorguen poder a les persones per a que participin efectivament en la presa de decisions i assegurin la transparència i actitud responsable en el govern i administració de tots els sectors de la societat.
9. Reafirmar que els pobles indígenes i tribals tenen un paper vital en la cura i protecció de la Mare Terra. Ells gaudeixen del dret de fer sa i estalvi la seva espiritualitat, coneixements, terres, territoris i recursos.
10. Afirmar que la igualtat entre els gèneres és un requisit previ pel desenvolupament sostenible.
11. Assegurar el dret a la salut sexual i de reproducció, en especial respecte a les dones i a les nenes.
12. Promoure la participació de la joventut com agent responsable del canvi cap a la sostenibilitat local, biorregional i global.
13. Realitzar avanços i posar a la pràctica el coneixement tant científic com procedent d’altres fonts, i les tecnologies que promouen l’existència sostenible i protegeixen el medi ambient.
14. Assegurar a totes les persones el dret de tenir l’oportunitat durant tota la seva existència d’adquirir els coneixements, valors i habilitats pràctiques necessàries per edificar comunitats sostenibles.
15. Atorgar a totes les criatures un tractament compassiu i protegir-les de la crueltat i de l’aniquilament arbitrari.
16. No infligir al medi ambient d’altres allò que no volem veure infligit en el nostre.
17. Protegir i restaurar llocs de destacada significació ecològica, cultural, estètica, espiritual, científica.
18. Comportar-se amb responsabilitat compartida respecte al benestar de la Comunitat de la Terra. Tota persona, institució i govern és responsable de la concreció dels objectius de justícia indivisible per a tots, la sostenibilitat, la pau mundial i el respecte i cura per la total globalitat de la vida.
Tot adoptant els valors d’aquesta Carta, podem créixer en una família de cultures que permeti desenvolupar totes les potencialitats de l’ésser humà en harmonia amb la Comunitat de la Terra. Hem de preservar una fe impenetrable en les possibilitats de l’ésser humà i un profund sentit de pertinença a l’univers. Les nostres millors accions incorporaran la integració del «saber» amb la compassió.
Per tal de desenvolupar i complimentar els esmentats principis, les nacions del món hauran de convocar com a primer pas una convenció internacional que presenti un marc legal integrat per a les legislacions i política actuals i futures en matèria de medi ambient i progrés sostenible.

alterglocal ha dit...

Comentari que he posat al bloc:

http://www.otromundoesposible.com/?p=1654&cpage=3#comment-110010


Limitem el consum. Abandonem el derroche. No admetames la opulència.

NINGÚ TÉ DRET A DEIXAR UNA EMPREMTA ECOLÒGICA SUPERIOR A 1 PLANETA TERRA, ES A DIR, L'ACTIVITAT D'UNA PERSONA (PRODUCCIÓ&CONSUM) NO HA DE SOBREPASSAR EL QUE ENS POT DONAR EL PLANETA SUPOSANT QUE TOTHOM CONSUMÍS IGUAL.
------------------Limitemos el consumo. Abandonemos el derroche. No admitamos la opulencia.

NADIE TIENE DERECHO DEJAR UNA HUELLA ECOLÒGICA SUPERIOR A 1 PLANETA TIERRA, ES DECIR, LA ACTIVIDAD DE UNA PERSONA (PRODUCCIÓN&CONSUMO) NO DEBE SOBREPASAR EL QUE NOS PUEDE DAR EL PLANETA.